Cardiff West Community High School

Turf Cutting 29th November 2017

Construction starts on permanent home for Cardiff’s newest high school

 

The turf has been cut by Deputy Leader of Cardiff Council, and Cabinet Member for Education, Employment and Skills, Cllr Sarah Merry, and Cabinet Secretary for Education, Kirsty Williams AM, at a ceremony to mark the start of construction for the new home of Cardiff West Community High School, opening in early 2019.

 

They were joined by guests, who included pupils from the school and headteacher, Mr Martin Hulland, local primary schools and local politicians, on the Penally Road site in Caerau, the new location of the £36m school.

 

Speaking at the ceremony, Cllr Merry said:

This is a fantastic moment for Cardiff West Community High School. The project is a £36m investment not only in the education of our children, but also in the community. But a new school is more than just a building, and Headteacher, Martin Hulland, his staff, the whole community and also our partners, through the Cardiff Creative Education partnership, are putting huge efforts into making sure that Cardiff West Community High School is a success. I believe that every child has the right to a good education and a decent school building, and Cardiff West Community High School is going to be an excellent example of us achieving that.

 

The new building is being jointly funded by the council and Welsh Government, as part of Cardiff’s £164m 21st Century Schools programme.

 

Education Secretary, Kirsty Williams said:

The Welsh Government is committed to driving up educational standards in Wales, including overcoming barriers to learning and supporting the provision of fit for purpose schools and colleges of the right size, in the right location and with the right facilities to deliver our new curriculum. Our support for this £36 million new build school is further evidence of that commitment and I am delighted to have been here for the turf cutting ceremony. This project is part of the first wave of the Welsh Government’s 21st Century Schools and Education Programme, which will see the rebuild and refurbishment of over 150 schools and colleges across Wales, representing the largest investment in our schools and colleges since the 1960s.

 

Cardiff West Community High School opened in September, at a temporary location on the former site of Michaelston Community College in Ely.

 

Mr Hulland said:

It is incredible to think that there is just over three more terms at our temporary home before we move to this fantastic, £36m permanent home for Cardiff West Community High School. This is an amazing opportunity, and I have really enjoyed the last year since becoming head teacher at Cardiff West Community High School. There’s been a huge amount of work that’s gone on behind the scenes, planning the new school curriculum, and making sure that we are working closely with our local primaries to create a smooth transition to secondary school. Cardiff West Community High School is about transforming lives and life chances, and we’ve started that process already. I am delighted to be working alongside committed staff to make sure that we are getting all the basics and foundations right, so we will be really on the front foot, making sure we are making a difference, each and every day, when we move to our permanent home.

 

At eight form-entry, the new build will be able to accommodate up to 1200 pupils, in over 13,500 square metres of floor space.

 

Along with new school buildings split into three separate blocks, the 8.8 hectare site will accommodate new playing fields and a mixed use games area.

 

As well as representing a £36m investment in the local area, the project will also bring a number of other community benefits during its construction, including working with local schools and colleges, contributing to community schemes, training and employment opportunities and opportunities for small and medium sized businesses to supply materials and services.

 

Neal Stephens, Managing Director of Willmott Dixon, the company building the school, said:

We are proud to begin construction of this fantastic new school for the people of Cardiff West. Throughout our programme, Willmott Dixon will maximise every opportunity for local employment, apprenticeships and training. Together we will create a lasting legacy of skills and experience, whilst building the new school as a focus for people of all ages in this community.

 

Cardiff West Community High School is a ‘pathfinder school’, promoting links forged under the ‘Cardiff Creative Education Partnership’ that has seen some of the biggest names in Cardiff’s creative sector joining forces with the local authority to promote creativity at the heart of learning.

 

The partnership offers the school’s children and young people exciting work experience placements, helping them to make the most of opportunities in the creative and cultural sector, including film, television, digital design and theatre.

 

It also gives them creative skills that can be applied to other careers and jobs. 

 

Cllr Merry added:

This is an excellent opportunity to strengthen education by putting creativity at the heart of learning and unlocking opportunities in Cardiff’s successful creative economy. It is essential that we help the city’s young people put themselves in the strongest possible position to take full advantage of Cardiff’s growing economy. I want to make sure that that no one is left behind and that a child’s social background is not the deciding factor in whether or not they can build a successful career for themselves.

 

The ‘Founding Partners’ are Amgueddfa Cymru - National Museum Wales; BBC Wales; Cardiff Council; Cardiff and Vale College; Cardiff Metropolitan University, Creative & Cultural Skills; University of South Wales; Wales Millennium Centre; Welsh National Opera.

Cardiff Council, Jeremy Rhys Tel: 029 2087 2639

Email: jeremy.rhys@cardiff.gov.uk

............................................................................................................................................................

Gwaith adeiladu yn dechrau ar gartref parhaol i ysgol uwchradd fwyaf newydd Caerdydd

Torrwyd y tywarch gan Ddirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd a’r Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau, y Cynghorydd Sarah Merry a’r Ysgrifennydd Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams AC, mewn seremoni i nodi dechrau'r gwaith o adeiladu cartref newydd Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd, a fydd yn agor yn fuan yn 2019.

 

Buon nhw yng nghwmni gwesteion gan gynnwys disgyblion o’r ysgol a’r pennaeth, Mr Martin Hulland, ysgolion cynradd lleol a gwleidyddion lleol ar safle Penally Road yng Nghaerau, sef cartref newydd yr ysgol werth £36 miliwn.

 

Wrth gyfarch yn y seremoni, dywedodd y Cynghorydd Merry:

Mae hwn yn achlysur nodedig i Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd. Mae’r project yn fuddsoddiad o £36 miliwn nid yn unig yn addysg ein plant, ond yn y gymuned yn ogystal. Ond mae ysgol newydd yn fwy nag adeilad yn unig, ac mae'r Pennaeth, Martin Hulland, ei staff, y gymuned gyfan a hefyd ein partneriaid, drwy Bartneriaeth Addysg Greadigol Caerdydd, yn gwneud eu gorau glas i sicrhau y bydd Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd yn llwyddiant. Rydw i’n credu bod hawl gan bob plentyn i gael addysg dda ac adeilad ysgol o safon, a bydd Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd yn enghraifft ardderchog o gyflawni hynny o’n hochr ni.

 

Mae’r ysgol newydd yn cael ei hariannu ar y cyd gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru fel rhan o raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Caerdydd, sydd werth £164 miliwn.

 

Dywedodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams:

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wella safonau addysg yng Nghymru, gan gynnwys goresgyn y rhwystrau i ddysgu a chefnogi’r gwaith o ddarparu ysgolion a cholegau sy’n addas at y diben sydd o’r maint priodol, yn y lleoliad priodol a chyda’r cyfleusterau priodol i gyflwyno ein cwricwlwm newydd. Mae ein cefnogaeth i’r ysgol newydd £36 miliwn hon yn dystiolaeth bellach o’r ymrwymiad hwnnw ac rwy’n falch o fod wedi gallu bod yn bresennol yn y seremoni torri’r tywarch. Mae’r project hwn yn rhan gam cyntaf Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, a fydd yn cynnwys ail-adeiladu ac adnewyddu mwy na 150 o ysgolion a cholegau ledled Cymru, sef y buddsoddiad mwyaf yn ein hysgolion a cholegau er y 1960au.

 

Agorwyd Ysgol Uwchradd Cymunedol Gorllewin Caerdydd ym mis Medi, mewn lleoliad dros dro ar hen safle Coleg Cymunedol Llanfihangel yn Nhrelái.

 

Dywedodd Mr Hulland:

Mae anhygoel meddwl mai dim ond ychydig dros dri thymor arall sydd gennym yn ein cartref dros dro cyn i ni symud i’r cartref £36 miliwn ardderchog hwn ar gyfer Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd. Mae hwn yn gyfle heb ei ail, ac rydw i wirioneddol wedi mwynhau’r flwyddyn ddiwethaf ers i mi ddod yn bennaeth yn Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd. Mae llawer iawn o waith wedi’u wneud y tu ôl i’r llenni yn cynllunio’r cwricwlwm ysgol newydd a sicrhau ein bod yn cydweithio’n glos gyda’n hysgolion cynradd lleol i sicrhau trefniadau pontio esmwyth i’r ysgol uwchradd. Mae Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd yn ymwneud â thrawsnewid bywydau a chyfleoedd bywyd, ac rydym wedi dechrau ar y broses honno yn barod. Rydw i’n falch o fod yn cydweithio â staff ymroddgar i sicrhau fod popeth yn ei le, fel y gallwn gael cychwyn gwirioneddol dda, er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn gwneud gwahaniaeth, drwy’r dydd, bob dydd, pan fyddwn yn symud i'n cartref newydd.

 

Bydd wyth dosbarth mynediad yn yr ysgol a bydd yr adeilad newydd yn gallu derbyn hyd at 1200 disgybl ar 13,500 metr sgwâr o loriau.

Gyda'r adeiladau ysgol newydd, mewn tri bloc ar wahân, bydd y safle 8.8 hectar yn cynnwys caeau chwarae ac ardal gemau defnydd cymysg.

 

Yn ogystal â bod yn fuddsoddiad gwerth £36 miliwn yn yr ardal, bydd y project hefyd yn dod â buddion eraill i’r gymuned yn ystod y gwaith adeiladu, yn cynnwys gweithio gydag ysgolion lleol a chydweithwyr, cyfrannu at gynlluniau cymunedol, cyfleoedd hyfforddi a gwaith a chyfleoedd i fusnesau bach a chanolig i gyflenwi deunydd a gwasanaethau.

 

Dywedodd Neal Stephens, Rheolwr Gyfarwyddwr Willmott Dixon, y cwmni sy’n adeiladu’r ysgol:

Rydym yn falch o ddechrau ar y gwaith adeiladu'r ysgol newydd ardderchog hon i bobl Gorllewin Caerdydd. Drwy gydol y rhaglen, bydd Willmott Dixon yn manteisio ar bob cyfle i gynnig cyflogaeth, prentisiaethau a hyfforddiant i drigolion yr  ardal leol. Gyda’n gilydd byddwn yn creu gwaddol o sgiliau a phrofiad, wrth adeiladu’r ysgol newydd fel ffocws ar gyfer pobl o bob oedran yn y gymuned hon.

 

Mae Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd yn ’ysgol fraenaru’, sy’n hyrwyddo cysylltiadau a wnaed dan ‘Bartneriaeth Addysg Greadigol Caerdydd’. Yn rhan o honno, gwnaeth rhai o enwau mawr sector creadigol Caerdydd ymuno â’r awdurdod lleol i hyrwyddo creadigrwydd wrth galon dysgu.

 

Mae’r bartneriaeth yn cynnig lleoliadau profiad gwaith cyffrous i blant a phobl ifanc, ac mae’n eu helpu i wneud y gorau o’r cyfleoedd yn y sector creadigol a diwylliannol yn cynnwys ffilm, teledu, dylunio digidol a'r theatr.

 

Mae hefyd yn rhoi sgiliau creadigol iddynt at yrfaoedd a swyddi eraill.

 

Ychwanegodd y Cynghorydd Merry:

Mae hwn yn gyfle ardderchog i atgyfnerthu addysg trwy roi creadigrwydd wrth galon dysgu ac agor cyfleoedd yn economi greadigol lwyddiannus Caerdydd. Mae’n hanfodol ein bod ni’n helpu pobl ifanc y ddinas i roi eu hunain yn y sefyllfa gryfaf bosibl i fanteisio’n llawn ar economi lewyrchus Caerdydd.Rwyf fi am wneud yn siŵr nad oes unrhyw un ar ôl ac nad yw cefndir cymdeithasol plentyn yn ffactor dyngedfennol wrth bennu ei allu i greu gyrfa lwyddiannus i’w hun.

 

Y ‘Partneriaid Sefydlol’ yw Amgueddfa Cymru, BBC Cymru, Cyngor Caerdydd, Coleg Caerdydd a’r Fro, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Sgiliau Creadigol a Diwylliannol, Prifysgol De Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Opera Cenedlaethol Cymru.

 

Cyngor Caerdydd, Jeremy Rhys Ffôn: 029 2087 2639

E-bost: jeremy.rhys@caerdydd.gov.uk

..............................................................................................................................................